Jesteś tutaj: Strona główna / Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub Senior+

Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub Senior+

Data powstania: 2020-01-16 09:47
Data modyfikacji: 2020-01-16 09:51

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych
w ramach programu wieloletniego „Senior”” na lata 2015-2020 (edycja 2019)
na podstawie umowy nr 233/2019/Senior+M1 z dnia 24 maja 2019 r.
zawartą pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowany przez wojewodę śląskiego a gminą Kobiór

Zadanie polegało na remoncie i wyposażeniu części pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Kobiór, położonym w Kobiórze przy ul. Centralnej 16 w celu realizacji usług dostosowanych do potrzeb seniorów. Warunki lokalowe placówki to: sala spotkań/pomieszczenie klubowe wyposażono w stoły i krzesła, sprzęt RTV, laptop z dostępem do internetu, kanapy i fotele; aneks kuchenny wyposażony w urządzenia i naczynia do przygotowania posiłku, 2 toalety odrębne dla kobiet i mężczyzn z umywalką, wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni. W klubie będzie zatrudniony 1 pracownik oraz specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Celem zadania jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Grupą docelową projektu będą osoby nieaktywne zawodowo, o wyższym stopniu samodzielności, w liczbie około 30 osób. Zajęcia odbywać się będą w Klubie Seniora 2 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Realizacja działań w ramach projektu będzie miała na celu:
a) przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych,
b) zagospodarowanie czasu wolnego osobom po zakończeniu aktywności zawodowej ( m.in. poprzez rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań),
c) zwiększenie aktywności i uczestnictwa ludzi starszych w życiu społecznym
d) poprawa sprawności intelektualnej i fizycznej

Prowadzone działania mogą przybierać formę: spotkań, warsztatów, pogadanek i obejmować takiezagadnienia, jak:
- działalność prozdrowotną ( m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami)
- kulturalną ( wyjście do kina, czy teatru)
- edukacyjną ( m.in. nauka obsługi komputera, korzystanie z Internetu)
- zorganizowanych zajęć z zakresu kultury fizycznej,
- poradnictwa prawnego - dostarczanie seniorom wiedzy z zakresu obowiązującego prawa,
- poradnictwa psychologicznego i poradnictwa rodzinnego.

Ponadto mogą tworzyć się grupy samopomocowe, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego. Udział we wszystkich formach aktywności będzie bezpłatny. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, prowadzona w trybie ciągłym. Zasady uczestnictwa i sposób rekrutacji będzie szczegółowo określony w Regulaminie. Adresatami powyższych działań będą osoby w wieku 60+, mieszkańcy Gminy Kobiór, w szczególności osoby samotne mieszkające z dala od najbliższej rodziny, pozostające w trudnej sytuacji materialnej, korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym. Nabór do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Każda osoba będzie zapoznana z Klauzulą Informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. Dokładny termin naboru zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie Gminy Kobiór, oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze, Gminnego Domu Kultury, a także na gminnych tablicach ogłoszeń.

Wartość projektu ogółem: 213 425,83 zł
Koszty kwalifikowalne projektu: 199 174,83 zł        
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 144 583,00 zł
Środki własne: 68 842,83 zł  

W dniu 30 grudnia 2019 r. dokonano uroczystego otwarcia Klubu Senior+.

Wszelkich informacji nt. funkcjonowania placówki udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Kobiórze, 43-210 Kobiór, ul. Centralna 57, tel. 32 218 85 95, któremu w dniu 31 grudnia 2019 r. powierzono zadanie jej prowadzenia.


Galeria zdjęć:

 • Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub Senior+
 • Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub Senior+
 • Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub Senior+
 • Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub Senior+
 • Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub Senior+
 • Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub Senior+
 • Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub Senior+
 • Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub Senior+
 • Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub Senior+
 • Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub Senior+Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 4134


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór