Jesteś tutaj: Strona główna / Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze

Data powstania: 2020-01-16 09:38
Data modyfikacji: 2020-01-16 09:40Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
     dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
  dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
  dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Projekt dotyczy termomodernizacji mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze należącego do Gminy Kobiór. W budynku tym znajduje się wyłącznie 4 mieszkania komunalne, udostępniane na szczególnych warunkach. Termomodernizacja obejmuje wykonanie izolacji i docieplenia ścian fundamentów, wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV, ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia, parteru, I piętra i poddasza oraz docieplenie poddasza wraz z robotami towarzyszącymi, niezbędnymi do realizacji projektu, które mają na celu odtworzenie elementów zdemontowanych lub uszkodzonych w wyniku prac termomodernizacyjnych (wymiana deskowania i papy na dachu budynku). Zakres prac jest zgodny z opracowanym audytem energetycznym. Projekt ma na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej dla ogrzewania budynku, polepszenie warunków klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie estetyki elewacji budynku. 

Koszty funkcjonowania budynku mieszkalnego z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Tuwima 32 objętego projektem będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Kobiór, która na ten cel przeznacza co roku w budżecie odpowiednie kwoty. Uzupełniającym źródłem finansowania kosztów funkcjonowania tego budynku są opłaty czynszowych pobierane od jego mieszkańców. Ponieważ opłaty czynszowe za użytkowanie mieszkań komunalnych są niższe od rynkowych, ponieważ ich maksymalną wartość określa Ustawa o ochronie praw lokatorów, nie są one wystarczające do pełnego pokrycia kosztów eksploatacyjnych całego budynku. Stąd występowanie dofinansowania z budżetu gminy na ten cel. Należy zaznaczyć, że jednym z głównych efektów realizacji niniejszego projektu będzie ograniczenie kosztów eksploatacyjnych tego budynku poprzez zmniejszenie ilości gazu zakupywanego na potrzeby ogrzewania. Będzie to miało pozytywny wpływ na trwałość finansową projektu. 

Wartość projektu: 235 018,66 zł
Koszty kwalifikowalne: 235 018,66 zł
Dofinansowanie: 199 765,86 zł
Środki własne: 35 252,80 zł

Wniosek o dofinansowanie złożono w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18 w dniu 4 stycznia 2019 r. W dniu 3 stycznia 2020 r. otrzymano informację, że projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały nr 3004/89/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01.24-257/18 z poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Subregionu Centralnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020 oraz uchwały nr 3005/89/VI/2019 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów i wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu RPSL.04.03.01-IZ.01.24-257/18.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano z Województwem Śląskim w dniu 16 kwietnia 2020 r.

W dniu 24 kwietnia 2020 r., w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, podpisano umowę nr GP.272.09.2020 na realizację robót budowlanych w ramach projektu.

Roboty budowlane zakończono zgodnie z warunkami umownymi i odebrano w dniu 1 października 2020 r.
Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 753


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór