Jesteś tutaj: Strona główna / Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze

Data powstania: 2020-01-16 09:40
Data modyfikacji: 2020-01-16 09:42

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
     dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
  dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
  dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Projekt dotyczy termomodernizacji gminnego budynku wielofunkcyjnego (administracyjno – biurowo – usługowego) przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze należącego do Gminy Kobiór. Termomodernizacja obejmowała docieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu i pod poziomem terenu, docieplenie stropodachu nad ostatnią kondygnacją i podmurówek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz niezbędne roboty wykończeniowe, naprawcze i uzupełniające roboty instalacyjne (w tym wymianę rynien, rur spustowych i blacharki oraz instalacji odgromowej). Zakres prac był zgodny z opracowanym audytem energetycznym. Projekt ma na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej dla ogrzewania budynku, polepszenie warunków klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie estetyki elewacji budynku. 

Koszty funkcjonowania budynku objętego projektem jest finansowany ze środków budżetu Gminy Kobiór, która na ten cel przeznacza co roku w budżecie odpowiednie kwoty. Uzupełniającym źródłem finansowania kosztów funkcjonowania tego budynku są opłaty za wynajem części jego powierzchni użytkowej pobierane od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w budynku. Należy zaznaczyć, że jednym z głównych efektów realizacji niniejszego projektu jest ograniczenie kosztów eksploatacyjnych tego budynku poprzez zmniejszenie ilości gazu zakupywanego na potrzeby ogrzewania. Ma to pozytywny wpływ na trwałość finansową projektu. 

Wartość projektu: 313 091,49 zł
Koszty kwalifikowalne: 255 649,18 zł        
Dofinansowanie ze środków UE: 217 301,80 zł
Środki własne: 95 789,69 zł

Inwestycja została zrealizowana w okresie od dnia 6 grudnia 2018 r. (podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych) do dnia 14 maja 2019 r. (podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych). Wniosek o dofinansowanie złożono w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18 w dniu 4 stycznia 2019 r. W dniu 3 stycznia 2020 r. otrzymano informację, że projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały nr 3004/89/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01.24-257/18 z poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Subregionu Centralnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020 oraz uchwały nr 3005/89/VI/2019 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej
na dofinansowanie projektów i wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu RPSL.04.03.01-IZ.01.24-257/18.

Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 576


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór